9.12.11

ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ... ഡാ, മച്ചൂ (Happy Birthday to Nandu Mon)

10.12.11, ഇന്ന് എന്റെ മൂത്ത മച്ചുനൻ  നന്ദു മുരളീധരന്റെ ജന്മദിനം. ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ നന്ദുമോൻവിഷ് യൂ മെനി മെനി ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേയ്സ്ഡാ, മച്ചൂ..ഉമ്മഉമ്മ.


( ഇൻസെറ്റിൽ, അമ്മ ഉള്ളി അരിയുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിയ്ക്കുന്ന അനന്തുവും നന്ദുവും. 2010 ലെ  ഒരു ഓണക്കാലത്ത് ഏടുത്ത ചിത്രം.തത്ത്വജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും കീറിമുറിച്ച്, പൊളിച്ച് അടുക്കി കഴിയുമ്പോൾ, ഉള്ളി പൊളിച്ചുതീരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശൂന്ന്യത അനുഭവവേദ്യമാകുമെന്ന്  അമ്മ പറഞ്ഞുതരാറുണ്ടായിരുന്നത് ഈയവസരത്തിൽ ഓർത്തുപോയി. ആരെൻകിലും എന്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ചു കാറ്റു നിറച്ച് ഒരു ബലൂൺ പോലെ ഒന്നു വീർപ്പിയ്ക്കാമോ? ( ശ്ശ്..ശ്സൂക്ഷിച്ചു വേണം, ആ ടിന്റുമോൻ ഒരു മൊട്ടുസൂചിയും കൊണ്ട് ഇതു വഴി കറങ്ങുന്നുണ്ട്.)

No comments: