9.12.11

ലിൻകു ചോദിയ്ക്കരുത്, കൊടുക്കരുത്, പിടിയ്ക്കരുത്


ലിൻകു ചോദിയ്ക്കരുത്, കൊടുക്കരുത്, പിടിയ്ക്കരുത്
ഈയിടെയായി സാമൂഹ്യ വല നിർമ്മാണ ശാലകളിൽ (Social Networking Sites)
വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളേക്കുറിച്ച്, ഒരു ചെറിയ തുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലിരുന്നാണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത്.
നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ലിൻകു ചോദിച്ചാൽ, “ലിൻകില്ല” എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ, വേഗം നടക്കണം. ഈശ്വരവിശ്വാസി ആണെൻകിൽ, “അർജുനൻ,ഫൽഗുനൻ, രാമനാരായണൻ” എന്ന മന്ത്രം ഉച്ചത്തിൽ ഉരുവിടുന്നത്, നടക്കുമ്പോൾ തട്ടി വീഴാതിരിയ്ക്കാൻ സഹായിയ്ക്കും.
ഇനി, നിങ്ങൾ ഒരു യുക്തിവാദി ആണെൻകിൽ, എത്രയും പെട്ടന്ന് നിങ്ങളുടെ കീശയിൽ നിന്നും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് ( i phone  ഉണ്ടെൻകിൽ അത്യുത്തമം ) അതിൽ ചാർജ്ജുണ്ടെൻകിൽ പോലീസ് സഹായത്തിനായി 999 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

No comments: